PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu pren com a base la pedagogia Waldorf i l’utilitza com a eina per respondre als requeriments curriculars del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Treballem buscant l’equilibri entre els diferents tipus d’intel·ligències i adaptem el currículum a les etapes evolutives que viu l’alumne en cada moment del seu desenvolupament.

Reconèixer la naturalesa individual de cada infant i adaptar-nos a les seves necessitats especifiques és bàsic per garantir que pugui desenvolupar el seu potencial a partir dels tres nivells essencials: fer, sentir, i pensar.

A La Font, el/la mestre/a és un focus per l’experiència d’aprenentatge i té la tasca de promoure la consciència social i la cohesió dins del grup-classe. En el treball diari es creen dinàmiques de grup on els infants, amb habilitats mixtes i complementàries, treballen conjuntament imitant un model de comunitat. Es fa molt èmfasi en com aprenen a valorar les destreses dels seus companys i a desenvolupar una comprensió de les limitacions i febleses mútues.

Fomentem el vincle positiu amb els pares i mares, com a principals educadors, amb els que compartim les bases pedagògiques i els processos evolutius dels infants, per ser acompanyats de la manera més adequada, a casa i a l’escola.

A les escoles Waldorf, la música, l’expressió corporal i l’art s’utilitzen com a eines per a desenvolupar habilitats socials, emocionals, matemàtiques, motrius, d’observació, concentració, comunicació i llenguatge.

EDUCACIÓ EN VALORS

Oferim una educació en valors i qualitats humanes, dotant de sentit real tot allò que fem i ajudant als infants a créixer en el respecte, l’empatia, l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats.

No utilitzem el càstig com a eina sinó que ens centrem en la resolució de conflictes, fent comprendre la importància de responsabilitzar-se dels propis actes.

Així mateix, la cordialitat, l’afecte i la capacitat d’escoltar els altres són estimulades de manera diària.

ETAPES EDUCATIVES

Observació, experimentació, intuïció, creativitat, imaginació, iniciativa, autonomia, convivència, comunicació, equilibri, respecte, cooperació.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensament crític, iniciativa, recerca, observació, anàlisi, enfocament, perseverança, confiança, voluntat, agilitat mental, autodisciplina, responsabilitat, organització, cooperació, socialització.