Etapa d’educació primària

Home / Etapa d’educació primària


Segons el currículum Waldorf, el professor acompanya els alumnes que van de la primera classe a la segona classe. De fet, l’ideal és continuar amb ells durant els vuit anys de la seva escolarització elemental allà on és factible. El professor que ja ha construït el seu grup, pot mirar enrere les experiències d’aprenentatge prèvies dels seus alumnes i construir pas a pas una millor adaptació a l’alumnat. Els infants d’aquest cicle són sensibles als reajustaments i canvis, d’aquesta manera se’ls dona la seguretat de conèixer el mestre i el seu mètode d’ensenyança.

El currículum Waldorf de primària s’articula des de la voluntat d’acompanyar les metamorfosis psicològiques que viuen els infants entre els 7 i 14 anys. La presència del mestre durant aquests canvis i el coneixement profund de l’infant i la família és molt important per donar seguretat i confiança en els diferents processos que s’esdevindran.

Durant els tres primers anys, els infants tenen la necessitat d’obtenir imatges vives, això obliga al professor a convertir-se en un artista del coneixement, a involucrar-se en l’activitat del seu propi ésser i a desenvolupar en el nen la capacitat d’expressar-se i de raonar que li serà útil per quan passi per l’edat del pensament. Les històries d’aquests anys són els principals mitjans que fan que l’aprenentatge sigui directe.

En aquests tres primers cursos, la veneració cap al mestre és un regal quasi incondicional. Poc a poc, a mesura que van creixent, els nens i nenes hauran d’anar regulant la confiança en el mestre i donant autoritat des de diferents exigències.

Entre els 9 i els 11 anys (4ª, 5ª i 6ª classe)

El 9è any és un moment de profund canvi que requereix dels ensenyants i educadors la màxima atenció. És l’edat en la què s’acompleix un veritable distanciament respecte l’atmosfera en la que fins ara havia viscut amb naturalitat: augmenta la consciència de sí mateix, la seva vida anímica es fa més profunda i independent, les forces de consciència es mouen. Ara desitja conèixer el món i veu al seu mestre des d’un nou punt de vista. Vol que tot allò que ha estat objecte del seu amor infantil pugui esdevenir objecte de veneració conscient i necessita sentir que aquesta veneració és justificada.