Cinquena Classe

Home / Cinquena Classe


Llengua catalana

És important que a aquesta edat es desenvolupi la pròpia opinió respecte la dels altres. És per això que els nois i noies han d’aprendre, cada vegada més, a expressar oralment i per escrit allò que han pensat, vist o escoltat per ells mateixos a l’hora que referir el parer dels altres. Es faran exercicis d’escriptura sobre experiències individuals o de grup, resums de texts llegits o d’històries escoltades, s’escriuran cartes amb diferents registres i diferents destinataris. Pel que fa a la gramàtica es continua amb una presentació exhaustiva de les parts variables i invariables del discurs i s’aprofundeix en el coneixement dels verbs.

Matemàtiques

Es reprenen i s’aprofundeix el treball amb les fraccions, el càlcul amb els nombres decimals, la descomposició amb nombres primers. Es continua el treball amb la resolució d’enigmes aritmètics i amb el càlcul mental.

Geometria

El dibuix de formes es transforma en dibuix geomètric a mà alçada. Tenint la capacitat mental de crear-se imatges més clares, ja són capaços (gràcies a tota l’exercitació prèvia de dibuix de formes) de representar sobre paper i de forma més clara i complexe el que es demana seguint les indicacions del mestre. Partint del treball de la circumferència, es comencen a descobrir diferents conceptes geomètrics. A partir del treball sobre el punt, la línia i el pla, es desenvolupa l’estudi dels angles i les figures geomètriques planes.

Història

En la cinquena classe el període d’història sorgeix a partir del treball amb les narracions. Seguint el curs de la història de la humanitat es presenten les grans civilitzacions: antiga Índia, Pèrsia i Mesopotàmia, antic Egipte, Fenícia fins arribar a la antiga Grècia. Al llarg del curs es narraran els diferents mites de les civilitzacions esmentades sobre les quals, durant els diversos períodes d’història, se n’haurà treballat els aspectes socio culturals.

Geografia

Els nois i noies continuen amb el treball d’orientació en l’espai fent ús de mapes i brúixoles, aprofundint en el coneixement dels punts cardinals i altres referències topològiques. Coneixen la pròpia realitat territorial i la de la seva regió en la seva caracterització física, econòmica, política i social. Les arts plàstiques, pictòriques, musicals, recitatives, gastronòmiques acompanyen i enriquixen l’ensenyament de la geografia.

Ciències naturals

El centre d’interès durant la 5ª classe és el regne vegetal. Al llarg de dos períodes de botànica es presenta l’estudi de la planta i els seu processos, sempre connectats amb la mirada sobre la terra en tant que organisme viu.

Si es creu necessari es poden tractar, encara, alguns aspectes de la zoologia.

Llengua estrangera

Basant-se en les estructures adquirides al 4rt curs, s’aprofundeix en la coneixença de la gramàtica. Pel que fa a la llengua oral i aprofitant la gran memòria que tenen en aquest moment, es reciten poesies cada vegada més llargues i complexes. També s’aprèn molt vocabulari amb el qual jugar i experimentar. S’introdueixen els primers llibres de lectura. Finalment es comencen ja a promoure reflexions al voltant de la diferència entre la llengua materna i la llengua estrangera que s’està aprenent.

Música

En el cant es continua exercitant la polifonia i en la flauta se’n busca la perfecció. La polifonia permet desenvolupar una escolta cada vegada més rica i complexa, selectiva i estètica. Es fan dictats rítmics i melòdics més complicats i es porta a la consciència la tonalitat major. A nivell vivencial i experimental es buscaran les alteracions de les diferents tonalitats majors i veurem els intervals. Es faran, també, activitats en què el protagonista són els instruments.

Manualitats

El gran repte de la 5ª classe és l’elaboració d’un parell de mitjons fets amb mitja i 5 agulles. Aquest repte requereix a l’infant una gran presència, concentració i constància que el faran créixer en voluntat i paciència.

Talla de fusta

Aquesta matèria és nova per a la 5ª classe i suposa un pas més en el treball de la forma en tres dimensions fent ara ús d’un nou material com la fusta. Després de familiaritzar-se amb aquest material i les seves eines, es proposen exercicis de buidat com el vol i la cullera.

Pintura

La classe de pintura esdevé un gran reforç en l’acompanyament estètic de les matèries treballades a la classe principal. Els ambients pictòrics ens portaran a representar les diferents èpoques culturals (antiga Índia, Pèrsia i Mesopotàmia, Egipte i Grècia) però, també, la gran riquesa del món vegetal.