Classe

Etapa d’educació primària

Les dependències socio-econòmiques d’abast mundial i els progressos de la tecnologia, demanen una gran flexibilitat i capacitat de renovació als membres de la nostra societat. Per transformar el món en que vivim, calen persones creatives i independents, capaces de desenvolupar-se en situacions laborals de canvis constants. Que aportin noves idees i puguin treballar “colze a colze” amb altres professionals. En definitiva, persones que es desenvolupin constantment i amb entusiasme.

D’aquesta manera, l’etapa de Primària treballa per potenciar la llibertat individual de cada alumne/a tenint en compte quines són les necessitats d’aprenentatge segons el seu moment evolutiu. Així doncs, el contingut de les nostres matèries es va ampliant i diversificant a mida que l’infant creix. El mestre o la mestra prepara els continguts amb profunditat i són portats a l’aula de manera creativa, per tal que l’aprenentatge generi motivació i desig de conèixer més.

Què ens caracteritza?

  • Un Projecte Educatiu (PEC) propi basat en el Currículum Waldorf, reconegut per la UNESCO.
  • L’ensenyament per períodes de tres o quatre setmanes de les matèries troncals: llengua, matemàtiques, dibuix de formes i geometria, zoologia, història, geografia, botànica, mineralogia i física.
  • Un ric ventall d’assignatures artístiques, d’artesania i musicals.
  • Oferir els continguts acadèmics tenint en compte els tres pols que conformen l’ésser humà: Pensar, Sentir i Actuar.
  • Projectes diversos com les olimpíades gregues, el període de construcció,el període d’agricultura, l’hort, etc.
  • L’elaboració dels propis llibres i quaderns.
  • La importància de les narracions com aliment anímic adaptat a cada edat.
  • Potenciar el sentiment de pertinença al grup i el reconeixement de cada ser individual.
  • Fer les avaluacions dels alumnes, no a través d’exàmens, sinó de l’observació continuada per part de tot el claustre de mestres

Si tens més preguntes sobre l’etapa d’educació primària i el què es treballa en cada curs o matèria, pots consultar l’apartat 4 del nostre projecte educatiu (PDF).